MD/MS बिद्यार्थीहरुको प्रथम बर्षको आन्तरीक परीक्षा सम्बन्धी सुुचना ।

MD/MS बिद्यार्थीहरुको प्रथम बर्षको आन्तरीक परीक्षा सम्बन्धी सुुचना ।

MD/MS बिद्यार्थीहरुको प्रथम बर्षको आन्तरीक परीक्षा सम्बन्धी सुुचना ।