स्नातकोत्तर तह MD/MS कार्यक्रमको अभिमुखिकरण तालिम तथा पठनपाठन सम्बन्धी  सूचना ।

स्नातकोत्तर तह MD/MS कार्यक्रमको अभिमुखिकरण तालिम तथा पठनपाठन सम्बन्धी सूचना ।

स्नातकोत्तर तह MD/MS कार्यक्रमको अभिमुखिकरण तालिम तथा पठनपाठन सम्बन्धी  सूचना ।